รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๒ ดังนี้

๑. ข้าราชการสังกัด ทอ. จำนวน ๗ คน ดังนี้

  ๑.๑ น.อ.หญิง ศศวรรณ  ชินรัตนพิสิทธิ์ 

  ๑.๒ น.อ.หญิง ปัญจฉัตร  รัตนมงคล 

  ๑.๓ ร.ท.หญิง นภมน  จันทรพิทักษ์ 

  ๑.๔ ร.ท.หญิง วิชวรีย์   ธีร์ธัญสิริ อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๒